Overzicht van Ehad Reizen

EHAD Reizen 188..

188 VG-03-TJ BOVA FHD12.291 BOVA Futura 1990 1999-2001 45 Ex-OAD Reizen 286. Naar E-BTS Helmond, i…

Meer informatie

EHAD Reizen 189 (Van Gogh Reizen)..

189 BB-ZJ-71 BOVA FHD12-360 BOVA Futura 1993 1999-2001 50 O.a. Peter Langhout Reizen. Ex. Waalkens,…

Meer informatie

EHAD Reizen 190..

190 BD-BN-05 DAF SB225LT575 Berkhof Excellence 1000L 1995 1999-2001 50 Ex-Hermes 4996. Later terug…

Meer informatie

EHAD Reizen 191..

191 BB-ZJ-74 DAF SB225LT575 Berkhof Excellence 1000L 1995 1999-2001 50 Ex-Hermes 4997. Later terug…

Meer informatie

EHAD Reizen 192..

192 BD-ZG-97 DAF SB220GS575 Berkhof Excellence 1000L 1996 1999-2001 50 Ex-Hermes 1323. Later terug…

Meer informatie

EHAD Reizen 193..

193 BD-ZG-98 DAF SB220GS575 Berkhof Excellence 1000L 1996 1999-2001 50 Ex-Hermes 1324. Later terug…

Meer informatie